Dział Zajęcia Pasa Drogowego i Zamówień Publicznych

Do zadań Działu Zajęcia Pasa Drogowego i Zamówień Publicznych należy:

 1. wydawanie zezwoleń oraz uzgadnianie trasy i określanie warunków przejazdu pojazdów nienormatywnych przez miasto Suwałki,
 2. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 3. prowadzenie ewidencji dróg, dróg rowerowych, obiektów mostowych, przystanków oraz murów oporowych, gromadzenie danych techniczno-eksploatacyjnych i udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
 4. udział w komisji ds. opiniowania projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego,
 5. prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
 6. kontrola poprawności oraz zgodności z dokumentacją wdrażanych projektów stałej organizacji ruchu,
 7. uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego i innych programów wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
 8. wydawanie i uzgadnianie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny,
 9. zbieranie i analiza danych o ruchu oraz dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 10. zbieranie i analiza danych o zdarzeniach na drogach,
 11. udział w komisji ds. uzgadniania dokumentacji projektowych,
 12. sporządzanie potrzebnych danych statystycznych i wymaganej sprawozdawczości,
 13. prowadzenie czynności związanych z usuwaniem oraz przechowywaniem pojazdów z dróg, ulic i placów leżących na terenie miasta Suwałk, w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 14. administrowanie przystankami komunikacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Suwałki,
 15. wydawanie zezwoleń, a w tym:
  1. na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem tych dróg,
  2. na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi w pasie drogowym dróg wewnętrznych oraz reklam,
 16. wydawanie zezwoleń w drodze decyzji administracyjnych, a w tym:
  1. na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych;
  2. na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi w pasie drogowym dróg publicznych oraz reklam;
 17. przekazywanie i odbiór zajętego pasa drogowego, kontrola robót prowadzonych w pasie drogowym,
 18. zarządzanie kanałami technologicznymi oraz zawieranie umów na ich wykorzystanie,
 19. prowadzenie ewidencji i kontroli placów zabaw,
 20. informowanie mediów i innych podmiotów o terminach planowanych zmian w organizacji ruchu,
 21. wykonywanie innych zadań ciążących na organie zarządzającym drogami publicznymi wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 22. przygotowanie i prowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych na zadania objęte planem budżetu Zarządu zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych i uregulowaniami wewnętrznymi Dyrektora,
 23. sporządzanie zbiorczych planów zamówień publicznych Zarządu według rodzaju zamówienia,
 24. sprawowanie funkcji sekretarza w pracach komisji przetargowych w przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 25. udzielanie wyjaśnień komórkom organizacyjnym przy opracowywaniu niezbędnych dokumentów dotyczących postępowań prowadzonych w ramach posiadanych kompetencji,
 26. weryfikowanie pod względem formalno-prawnym dokumentów dot. zamówień publicznych (m.in. wniosków o przeprowadzenie postępowania, szacunkowej wartości zamówienia i sposobu sporządzenia przedmiotu zamówienia przekazywanych przez komórki organizacyjne wnioskujące o przeprowadzenie postępowania),
 27. sporządzanie dokumentacji związanej z tokiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności:
  1. sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  2. publikowanie ogłoszeń,
  3. prowadzenie dokumentacji postępowań,
  4. sporządzanie protokołu zgodnie z wymogami ustawy PZP,
 28. sporządzanie sprawozdania z udzielonych zamówień zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 29. prowadzenie procedury związanej z rozpatrywaniem odwołań i wnoszonych skarg,
 30. przygotowywanie i przekazywanie do Działu Finansowo-Księgowego dokumentów w sprawach zwrotu wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 31. prowadzenie rejestru zawartych umów,
 32. przygotowywanie projektów umów, aneksów i porozumień dotyczących realizowanych zadań Zarządu,
 33. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Zarządu,
 34. prowadzenie dokumentacji związanej ze szkodami komunikacyjnymi.
 35. prowadzenie całokształtu spraw związanych z telefonami stacjonarnymi oraz korzystaniem przez pracowników ze służbowych telefonów komórkowych.

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2018-11-28

Wprowadzający: Małgorzata Barszczewska

Modyfikujący: Małgorzata Barszczewska

Data modyfikacji: 2019-04-23

Opublikował: Małgorzata Barszczewska

Data publikacji: 2018-02-08

Rejestr zmian