Deklaracja dostępności serwisu .

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej . zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ..

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

część plików skanowanych nie jest dostępna cyfrowo

Wyłączenia:

mapy oraz mapy interaktywne są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-02-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Zackiewicz, adres poczty elektronicznej b.zackiewicz@zdiz.suwalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 875659925. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Prezydent Miasta Suwałk

Adres organu odwoławczego: ulica Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego: org@um.suwalki.pl

Telefon organu odwoławczego: 87 562 80 00

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki
Z uwagi na przeniesienie obsługi klientów zewnętrznych do budynku Sejneńska 82 i uznanie jego pomieszczeń jako pełniących funkcje techniczne, na podstawie art. 6 pkt 1b) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 9t.j. Dz. U. z 202 r. poz. 1062), nie ma obowiązku adaptacji budynku do potrzeb osób zez szczególnymi potrzebami.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki
Do budynku prowadzi jedno wejście główne dla interesantów - od ulicy Sejneńskiej. Wejście główne znajduje się na parterze budynku, do którego wchodzi się bezpośrednio z zewnątrz (nie ma schodów). Wejście to pełni również funkcję wyjścia ewakuacyjnego. W budynku nie ma windy. Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się na parterze w punkcie obsługi. Stolik z telefonem łączącym do sekretariatu zarządu znajduje się na parterze po lewej stronie schodów prowadzących na piętro. Aby skontaktować się z sekretariatem zarządu należy podnieść słuchawkę, nacisnąć przycisk w górnym prawym rogu i czekać na rozmowę. Pracownik odpowiedniego działu zostanie poproszony przez osobę obsługującą sekretariat. W budynku urzędu nie ma informacji głosowych. Na drzwiach głównego wejścia znajduje się tablica informująca o pracy urzędu napisana językiem Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W celu zwiększenia komfortu w komunikacji osób słabosłyszących posiadamy pętlę indukcyjną. Pętla indukcyjna znajduje się w Dziale Inżynierii Ruchu (pokój nr 101) i jest udostępniana poszczególnym Działom wg potrzeb.

Przy wejściu głównym, po prawej stronie, znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach znajduję się jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy ul. Sejneńskiej znajdują się dwa przystanki autobusowe:

- Sejneńska /PGK (10) w kierunku wschodnim - linia nr 2;

- Sejneńskai/PGK (09) w kierunku zachodnim - linia nr 2, 3, 8, 14, 17.

Obsługa osób z dysfunkcją słuchu w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach jest możliwa z udziałem tłumacza języka migowego będącego pracownikiem Fundacji Diarice.
Osoba potrzebująca pomocy (lub osoba w jej imieniu) powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.
Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:
1. osobiście – w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, sekretariat - pokój nr 106,
2. pisemnie na adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, 
3. za pomocą poczty elektronicznej na adres – sekretariat@zdiz.suwalki.pl lub b.zackiewicz@zdiz.suwalki.pl
4. telefonicznie na numer – 87 566 78 55; 87 567 57 32 lub 87 565 99 25.
Do zgłoszenia należy podać następujące dane:
1. imię i nazwisko osoby potrzebującej pomocy,
2. wskazanie terminu i godziny wizyty, działu lub opisu sprawy,
3. numer telefonu osoby do kontaktu lub adres e-mail.
Koordynator do spraw dostępności w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach zgłasza potrzebę pomocy tłumacza języka migowego do punktu informacyjnego prowadzonego przez Fundację Diarice przy 
ul. Wesołej 22 w Suwałkach pod numer telefonu: 505-984-459.

W strefie wejścia, w przedsionku po prawej stronie, znajduje się plan tyflograficzny, który informuje co i gdzie znajduje się na parterze budynku. Plan opatrzony jest informacjami w alfabecie Braille'a oraz posiada nadajnik sygnalizujący swoją obecność urządzeniom mobilnym z zainstalowaną aplikacją YourWay. Na urządzenie mobilne zostaną przekazane informacje o miejscu umiejscowienia planu tyflograficznego oraz umożliwią one bezpośrednie przełączenie się na stronę internetową zarządu.
By skorzystać z systemu, niezbędny jest telefon komórkowy wyposażony w aplikację YourWay. Aplikację można bezpłatnie pobrać ze sklepu Android lub iOS (np. https://play.google.com/store/search?q=yourway&c=apps). Gdy osoba z uruchomionym telefonem znajdzie się w pobliżu nadajnika YourWay, zasygnalizuje on swoją obecność na telefonie i otrzyma dostęp do  informacji  tekstowych zapisanych na nadajniku.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, Kościuszki 78B lok. 15, 16-400 Suwałki

Z uwagi na przeniesienie z dniem 01.09.2023 r. biura Referatu Strefy Płatnego Pakowania do budynku przyul. Sejneńskiej 82 w Suwałkach, lokal nie jest użytkowany przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Udogodnienia

1. na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB
2. strona posiada wersję o dużym kontraście
3. na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki

Inne informacje i oświadczenia

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych.
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach nie posiada aplikacji mobilnych.