Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu związanym z zamówieniem  publicznym, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000,00 złotych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach z siedzibą: ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki reprezentowany przez Dyrektora Zarządu, dalej Administrator, z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby, na e-mail: sekretariat@zdiz.suwalki.pl , na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /ZDIZsuwalki/esp. lub telefonicznie pod nr: (87) 566 78 55, (87) 567 57 32.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt tel. (87)  567 57 32, e-mail iod@zdiz.suwalki.pl, pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie ……………………
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO realizacji obowiązków prawnych i statutowych ciążących na administratorze, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej „ustawa Pzp”, rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania
  o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 9. W odniesieniu danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Pani/Panu :
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • na podstawie art. 77 RODO prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

      Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu związanym z zamówieniem  publicznym, których wartość jest poniżej kwoty 130 000,00 złotych

 Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach z siedzibą: ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki reprezentowany przez Dyrektora Zarządu, dalej Administrator, z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby, na e-mail: sekretariat@zdiz.suwalki.pl , na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /ZDIZsuwalki/esp. lub telefonicznie pod nr: (87) 566 78 55, (87) 567 57 32.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt tel. (87)  567 57 32, e-mail iod@zdiz.suwalki.pl, pisemnie na adres Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. realizacji obowiązków prawnych i statutowych ciążących na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz jej realizacji, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosowych umów podpisanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla których zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, tj. przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania.

7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących danej osoby jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz możliwością podpisania umowy na realizację zamówienia.

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora:

a) dostępu do swoich danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

c) ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób powodujący zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.

  

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Barszczewska

Data wytworzenia: 2018-06-11

Wprowadzający: Joanna Misiurek

Data modyfikacji: 2022-09-01

Opublikował: Joanna Misiurek

Data publikacji: 2018-11-28