Przedmiot działalności

Zarząd wykonuje obowiązki zarządcy dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Suwałki, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Przedmiotem działania Zarządu jest zarządzanie:
    1) wszystkimi drogami publicznymi usytuowanymi w granicach administracyjnych miasta Suwałki z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych;
    2) wszystkimi wydzielonymi geodezyjnie drogami wewnętrznymi położonymi na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki lub Skarbu Państwa, z wyłączeniem dróg wewnętrznych przekazanych w zarząd innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Suwałki;
    3) ruchem na drogach;
    4) zielenią miejską;
    5) innymi nieruchomościami przekazanymi przez Gminę Miasto Suwałki w trwały zarząd, zarządzanie lub administrowanie;
    6) oświetleniem dróg i terenów publicznych;
    7) słupami ogłoszeniowymi;

Zarząd realizuje ponadto inne zadania Gminy Miasto Suwałki z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.
Zarząd może świadczyć usługi innym podmiotom.

Zarząd wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
    1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zmianami);
    2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami);
    3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zmianami);
    4) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami);
    5) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami);
    6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zmianami.);
    7) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami.);
    8) rozporządzenia Mininistra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729);
    9) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami.).

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2018-02-08

Wprowadzający: Michał Nowicki

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2018-02-08

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2018-02-08

Rejestr zmian