Status prawny

UCHWAŁA NR XX/265/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,
1571, 1696 i 1815), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, z 2020 r. poz. 284 i 374) Rada Miejska w Suwałkach
uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala się Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc § 3 uchwały Nr XV/146/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Suwałkach w jednostkę budżetową pod nazwą Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
§ 4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec

Załącznik do Uchwały Nr XX/265/2020
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 marca 2020 r.

STATUT ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W SUWAŁKACH

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd Dróg i Zieleni, zwany w dalszej części statutu "Zarządem", jest jednostką organizacyjną Miasta Suwałki nieposiadającą osobowości prawnej  działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2

Siedzibą i obszarem działania Zarządu jest Miasto Suwałki.

§ 3

Bezpośredni nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Prezydent Miasta Suwałk.

Rozdział 2.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

§ 4

 1. Zarząd wykonuje obowiązki zarządcy dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Miasta Suwałk, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 2. Przedmiotem działania Zarządu jest zarządzanie:
  1. wszystkimi drogami publicznymi usytuowanymi w granicach administracyjnych miasta Suwałki z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych;
  2. wszystkimi wydzielonymi geodezyjnie drogami wewnętrznymi położonymi na gruntach stanowiących własność Miasta Suwałk lub Skarbu Państwa, z wyłączeniem dróg wewnętrznych przekazanych w zarząd innym jednostkom organizacyjnym Miasta Suwałk;
  3. ruchem na drogach;
  4. zielenią miejską;
  5. lotniskiem Suwałki;
  6. innymi nieruchomościami przekazanymi przez Miasto Suwałki w trwały zarząd, zarządzanie lub administrowanie;
  7. oświetleniem dróg i terenów publicznych;
  8. słupami ogłoszeniowymi;
 3. Zarząd realizuje ponadto inne zadania Miasta Suwałk z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.
 4. Zarząd może świadczyć usługi innym podmiotom.

§ 5

 1. Zarząd wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm);
  2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.);
  4. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.);
  5. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.);
  6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
  7. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019, poz. 1186 z późn. zm.);
  8. rozporządzenia Mininistra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784);
  9. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.poz. 1843 z późn zm.).

Rozdział 3.
ORGANIZACJA ZARZĄDU

§ 6

 1. Zarządem kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektor Zarządu realizuje zadania w ramach pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Suwałk.
 3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Suwałk.
 4. Do zadań Dyrektora Zarządu należy w szczególności:
  1. organizowanie pracy Zarządu;
  2. kierowanie podległymi pracownikami;
  3. reprezentowanie Zarządu wobec organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie powierzonych mu uprawnień;
  4. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej;
  5. sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań przez podległych pracowników;
  6. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 5. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora lub wyznaczony przez niego pracownik.

§ 7

 1. Zarząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Zarządu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Prezydent Miasta Suwałk.
 3. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników określa Regulamin Pracy.

§ 8

Organizację i szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Organizacyjny Zarządu ustalony przez Dyrektora Zarządu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Suwałk.

Rozdział 4.
GOSPODARKA MAJĄTKOWA I FINANSOWA

§ 9

 1. Majątek Zarządu jest mieniem Miasta Suwałk i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
 2. Zarząd jest jednostką budżetową i posiada rachunek bankowy.
 3. Zarząd prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa obowiązującym w tym zakresie.
 4. Podstawę gospodarki finansowej Zarządu stanowi plan finansowy.
 5. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa samodzielnie Dyrektor Zarządu.

Rozdział 5.
KONTROLA ZARZĄDU

§ 10

Kontroli Zarządu dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach upoważnieni przez Prezydenta Miasta Suwałki.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Zmiany Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2018-02-08

Wprowadzający: Małgorzata Barszczewska

Modyfikujący: Małgorzata Barszczewska

Data modyfikacji: 2021-05-13

Opublikował: Małgorzata Barszczewska

Data publikacji: 2018-02-08

Rejestr zmian