Status prawny

UCHWAŁA NR XV/146/2011

RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Suwałkach w jednostkę budżetową pod nazwą Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21. poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 16 ust. 1,3,5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,. Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przekształca się z dniem 1 stycznia 2012 roku zakład budżetowy Gminy Miasto Suwałki pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Suwałkach, zwany dalej „Zakładem”, w jednostkę budżetową pod nazwą Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, zwaną dalej „Zarządem”.

  • 2. Przekształcenie wymaga uprzednio likwidacji Zakładu.
  • 3. Zakład ulega likwidacji z dniem 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.  Należności i zobowiązania oraz mienie Zakładu przejmuje Zarząd.

§ 3. Zakres działania oraz zasady funkcjonowania Zarządu określa Statut stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 w Suwałkach

Stanisław Sieczkowski

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2018-02-08

Wprowadzający: Michał Nowicki

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2018-11-28

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2018-02-08

Rejestr zmian